Scroll down

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.adrenalinium.pl

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej festiwalu adrenalinium.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

3.3.2 – brak opisów etykiet formularzy
4.1.2 – brak opisów elementów cyfrowych
4.1.2 – błędne opisy pól formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu:
Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach
Kino „Janosik”
34-300 Żywiec
ul. Jana III Sobieskiego 1

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku kina „Janosik” dla osób o szczególnych potrzebach. Pomieszczenia należące do Kina Janosik: sali kinowa, hol, kasa, toalety. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

•Budynek Kina Janosik
•Lokalizacja i wejście
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko Urzędu Miasta i Rynku, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Żywcu. Do budynku prowadzi jeden półstopień . Brak wejścia przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach.
Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w okolicy. Dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w odległości 1,6 km na ulicy Dworcowej.

•Hol główny + kasa
Hol główny wolny od przeszkód w ciągu komunikacyjnym, jest wąski i długi. Część przestrzeni zagospodarowana na zabudowę kinowego barku.
Kasa znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru.

•Sala kinowa
Sala kinowa znajduje się na parterze budynku kina. Wejście na salę znajduje się za kasą biletową. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Na sali znajdują się dwa miejsca wydzielone dla osób poruszających się na wózkach (w pierwszym i drugim rzędzie).

•Toaleta
W kinie nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób o szczególnych potrzebach poruszających się na wózkach.

•Parking + miejsca postojowe
Ogólnodostępny parking znajduje się naprzeciwko kina po przeciwnej stronie jezdni od strony ul. Sobieskiego, oddalony około 10 metrów od wejścia do budynku. Brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.