Scroll down

Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin sprzedaży biletów drogą elektroniczną
I. Definicje
1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do Kina za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów udostępnionego pod adresem filmowa.net
2. „Kino” – oznacza jedno z następujących kin: Kino Światowid w Katowicach, Kino Kosmos w Katowicach, Kinoteatr Rialto w Katowicach, Kino Janosik w Żywcu i Kino Bałtyk w Raciborzu.
3. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.filmowa.net, których administratorem jest Sprzedawca.
4. „Sprzedawca” – Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach 40-008, przy ul. Górniczej 5, wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pod nr RIK-IF/05, NIP: 634-012-57-90 REGON: 276654897;
5. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w określonym seansie filmowym lub innym wydarzeniu w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę biletu elektronicznego w formacie pdf;
6. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;
7. „Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52,
II. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny filmowa.net.
2. Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny filmowa.net.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny, oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem a także przepisami obowiązującego prawa.
III. Zamówienia
1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności, zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
a) wybór liczby zamawianych biletów poprzez wybór miejsc na salach Kina, lub w przypadku imprez nienumerowanych ilości biletów
b) wybór rodzaju biletu dla każdego zamawianego biletu osobno (Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.)
c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
d) akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu, oraz zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
e) potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.
3. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na imprezy z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kin.
5. Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
6. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma bilet w formacie pdf w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Bilet elektroniczny zostanie wysłany w czasie kilku minut od otrzymania zapłaty.
IV. Płatności
1. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
2. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem biletów widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
3. Zamówienie nieopłacone w ciągu 15 minut zostaje automatycznie anulowane.
V. Dostawa
1. Bilety dostarczane są, w postaci biletów elektronicznych w formacie pdf, drogą mailową na adres podany w zamówieniu.
2. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

3. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien zwrócić się do kasy Kina o pomoc.
VI. Realizacja biletów
1. Kupujący ma obowiązek wydrukować otrzymane bilety elektroniczne.
2. Warunkiem wejścia na salę kinową jest okazanie wydrukowanych biletów kasjerowi/bileterowi celem potwierdzenia ich prawdziwości.
3. W wyjątkowych sytuacjach kasa kina może zaakceptować bilety okazane w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym jest możliwość właściwego odczytania kodu biletu.
VII. Zwroty i reklamacje
1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie VI. Regulaminu, nie podlega wymianie, zwrotowi lub prawu odstąpienia od umowy o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), chyba że postanowienia niniejszego paragrafu mówią inaczej.
2. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu wyłącznie na seanse filmowe w kasie kina nie później niż 10 minut po rozpoczęciu seansu.
3. Ponadto użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu na seanse filmowe lub inne wydarzenia:
a) w przypadku odwołania imprezy, na którą obowiązuje Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut
b) w przypadku, kiedy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nastąpiło przerwanie seansu na czas dłuższy niż 10 minut.
c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy – z zastrzeżeniem postanowień punktu VII ustęp 3. Regulaminu.
4. W przypadku odwołania seansu filmowego lub innego wydarzenia Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail i dokona zwrotu środków na rachunek, z którego dokonano płatności.
VIII. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
2. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy.

3. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
IX. Reklamacje
1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu biletowego Kina
2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.
3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres kina w którym dokonano zakupu.
4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.
5. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Kina.
6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Kina ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.
8. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.
X. Inne postanowienia
1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Kino ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
2. Kino nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Kino nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
3. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.
4. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Kina

5. Spory pomiędzy Kinem a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.